Organisatie

Naam en contactgegevens
Stichting Carolina Festival
Wilhelminaplein 8
6951 AR Dieren
info@carolinafestival.nl

Kvk en RSIN nummer
KvK nummer: 71745351
RSIN nummer: 858832458

Beleidsplan en doelstelling
Klik hier voor het beleidsplan en de doelstelling van de Stichting

Bestuur Carolina Festival op 1 januari 2019
- Sander Demmink, voorzitter
- Han Veassen, penningmeester
- Bas Bolder, secretaris
- Jeroen Sprangers, bestuurslid
- Merlijn Bergisch, bestuurslid
- Brendy Bosveld, bestuurslid

 

Jaarrapporten

2018

Maandag 28 Januari 2019 heeft de eerste vergadering (jangang 2019) van de Stichting Carolinafestival plaatsgevonden. In deze vergadering is oa. een bestuurswissel vastgelegd. Ook is de financiele afwikkeling van 2018 besproken en geakkoordeerd. Dit kunt u teruglezen in de documenten die met dit bericht zijn gepubliceerd. 

- download hier de eindbalans
- download hier de notulen

Toelichting:

Het eerste jaar van de stichting is in meerdere opzichten succesvol geweest. Ze heeft met het festival goed invulling kunnen geven aan 2 van de 3 doelstellingen. Hiermee doelt de stichting op het in de schijnwerpers zetten van de Stichting Oranjerie. Het park heeft met het festival en alle samenhangende publiciteit meer aandacht gekregen. Meer mensen trekken naar de plek toe om van de schoonheid - en de ruimte tot recreatie te genieten. Dat heeft ook direct gevolg op het bezoek en bekendheid van de Oranjerie. Veel Dierenaren en bewoners van omringende dorpen trokken er op uit om naar de eerste editie van het festival te komen. Waardoor veel mensen de plek hebben leren kennen en ook terugkomen. Op en rond het festival ontstond een prettige sfeer. Iedereen kon zich welkom voelen en voor iedereen was er wel wat aanbod. Het gekozen format en thema trok veel publiek dat voor andere evenementen thuisblijft. Daar zijn wij als stichting erg trots op.

De stichting heeft ook ervaren dat veel ondernemers uit Dieren en directe omgeving op verschillende manier actief hebben willen bijgedragen aan dit initiatief. Dat ziet de stichting als succes en goede basis voor vervolg. Ook erg belangrijk is dat de omgeving van het park (bewoners) positief heeft gereageerd op het initiatief. Laatste punt is de bereidwilligheid van vrijwilligers om dit initiatief van de grond te krijgen. De energie van de vrijwlligers is een hoeksteen van het evenement.

Blijft open de derde doelstelling van de stichting: de onderhouds- verbeteringsdoelstelling van het park. Daarin is de stichting niet geslaagd met de 2018 jaargang. Hoewel er een klein overschot is ontstaan, was dat onvoldoende om de impact te maken die de Stichting beoogt. Omdat bij evaluaties is gebleken dat het resultaat nog sterk te optimaliseren is, heeft de stichting gekozen om dit doel het hoofddoel te laten zijn voor 2019. Waarmee ook de keuze is gemaakt om initiatiekosten allemaal in het eerste jaar af te schrijven. Hoewel dat het resultaat verder heeft gedrukt, geeft dit meteen meer ruimte om het resultaat van een tweede jaar te verstevigen. Dat alles heeft ook als gevolg dat het overschot uit 2018 gebruikt zal worden als fundament voor 2019 (reservering voor 2019). Bijkomend voordeel is dat de stichting dit jaar niet hoeft te leunen op het beschikbaar maken van persoonlijke liquide middelen bij de opstart van 2019.

Aan de inkomsten kant steunt het initiatief op inkomsten van sponsoring, donaties van horeca op het evenement en giften. Vanwege de hoge onzekerheid van een nieuw initiatief hebben we daar op het gebied van donaties en aanbod van horeca voorzichtige afspraken en keuzes gemaakt. Nu we meer zicht hebben op het bereik van het evenement, kunnen we dat in 2019 beter uitnutten. Ook aan de giften kant denkt de stichting dit jaar een goede ervaring te hebben opgedaan, maar ziet zij kansen dit beter uit te nutten. Door o.a. slimmer om te gaan met het statiegeld systeem en een duidelijk doel kenbaar te maken. Ook stellen we vast dat het idee van het statiegeld goed was, maar dat er ook fouten zijn ontstaan. Ook dit heeft invloed gehad op de horeca donatie.

Aan de kosten kant is al toelichting gegeven op de initiatiekosten. Er zijn daarnaast posten die veel hoger zijn uitgevallen dan vooraf was begroot of juist pas laat in beeld zijn gekomen. Voorbeelden van kosten die hoger zijn geworden dan begroot zijn energie en toilet voorziening. Kosten rondom beveiliging waren bijvoorbeeld vooraf niet begroot. Er is pas in de voorbereiding besloten zekerheden als deze in te kopen. Een ander voorbeeld waar de stichting besloten heeft gericht te investeren in de marketing. Het was lastig vast te stellen of de mensen het evenement zouden vinden. De huis aan huis actie was kostbaar, maar voor een eerste jaar wel essentieel gebleken. Dat kon de stichting ook vaststellen op straat en in verkeer op social media en de website nadat de flyer op de deurmat was geland. Dit jaar zal opnieuw worden gekeken of dit noodzakelijk is. Daarnast treft u ook een inventarislijst. Er is veel gebruik gemaakt van hergebruik van spullen. Ook zijn er objecten gedoneerd aan de stichting. Toch ontkwam de stichting er niet aan ook enkele zaken aan te schaffen. Ook dat heeft invloed op het resultaat. Daarvan zal ook het voordeel zijn dat deze in de meeste gevallen niet terugkomen als niet kosten in de komende jaargang.

 

Design door Jeroen Sprangers ontwerpt | Website door Brendy Bosveld DigiConcept | Hosting mogelijk gemaakt door DigiState